Air shelter IVRAir shelter Arma Suisse IVAir shelter Bund DeconAir shelter Maintenance MKIAir shelter mst sst

About ACD

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN ACD.

VERKAUFS- UND LIEFERUNGSBEDINGUNGEN ACD

(Deutsche Uberset­zung anzuforderen +31 26-3629.626)

TERMS OF SALE AND PRODUCTS WARRANTY

(English translation call +31 26-3629.626)

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 

a) Onder ACD wordt verstaan ACD Shelter techniek bv gevestigd: Marketing 14, 6921 RE, Duiven, Nederland.

b) Onder Afnemer wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie koopovereenkomsten tot levering van produkten worden gesloten, alsmede in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden verricht.

 

Artikel 2. Algemene toepasselijkheid

 

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen, produkten en dienstverleningen en andere door ACD aangegane rechtsbetrekkingen tussen ACD en afnemers.

b) Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle nadere overeenkomsten al dan niet samenhangend met en/of volgend op de aangegane rechtsbetrekkingen als genoemd onder 2.a)

c) Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk door ACD zijn aanvaard. Een dergelijke afwijking geldt slechts als een eenmalige acceptatie.

d) Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van de afnemer. Op generlei wijze kan ACD gebonden worden aan genoemde eventueel aanwezige voorwaarden van de opdrachtgever c.q. contractspartij.

e) Mocht enige bepaling van de Algemene Voor­waarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing of in strijd met de openbare orde of de wet zijn, dan zal slechts de betref­fende bepaling als niet geschreven worden beschouwd doch zullen overigens deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven, een en ander onverminderd de bepaling van artikel 12.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en prijzen

 

a) Alle aanbiedingen van ACD in prijscouranten, circulaires, adverten­ties, orderbevestigingen, brieven of waar ook gepubli­ceerd of hoe dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

b) Een overeenkomst is eerst tot stand gekomen, nadat ACD de opdracht van de afnemer schriftelijk aan hem heeft bevestigd.

c) Een factuur kan voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden.

d) De overeenkomst is eveneens tot stand gekomen indien ACD de door de afnemer bestelde goederen aan hem c.q. een door hem aangewezen derde heeft geleverd, c.q. heeft laten leveren.

e) Alle rechtsbe­trekkingen door een van de vertegenwoordigers van ACD aangegaan, worden geacht eerst te zijn aangegaan, indien en voor zover deze door ACD schriftelijk zijn bevestigd.

f) ACD is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde produkten of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren  zoals van grond- of hulpstoffenprijzen, vrachttarie­ven, lonen, verzeke­ringspremies, valuta- of wisselkoersen, belastingen.

g) Alle vermelde prijzen zijn, tenzij uitdrukke­lijk anders vermeld, exclusief belastingen en BTW.

h) Voor fouten in aanbiedingen en/of orderbevestigingen betref­fende eigenschappen, toepassingsmogelijkheden, gebruiksvoor­schriften van de door ACD dan wel in opdracht van ACD te leveren goederen aanvaardt ACD geen enkele aansprakelijkheid. Tevens aanvaardt ACD, geen aansprakelijkheid voor het feit of de bevoegde autoriteiten het gebruik, verbruik, handel in van door ACD danwel in opdracht van ACD te leveren goederen zal toestaan.

i) Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelij­ke die door ACD worden verstrekt, zijn niet bindend en alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven hetgeen door ACD wordt aangeboden.

 

Artikel 4. Levering en Transport

 

a) De levering van goederen geschiedt af magazijn. Indien levering goederen franco leveringsadres is overeengekomen behoudt ACD zich het recht voor bepaalde door haar gemaakte kosten in rekening te brengen, zoals administratie-, orderbehandelings- en vrachtkosten. De produkten reizen geheel voor risico van afnemer.

b) ACD is te allen tijde vrij in de keuze van het transportmid­del. Indien de afnemer een andere wijze van transport wenst, komen de extra kosten voor zijn rekening.

c) Wanneer ACD voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz. ter beschikking heeft gesteld of door een derde - al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom - ter beschikking heeft doen stellen, is de afnemer verplicht (tenzij het om eenmalige verpakking gaat) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door ACD opgegeven adres, bij gebreke waarvan de afnemer aan ACD schadevergoeding verschuldigd is. Alvorens de afnemer de goederen terugstuurt dient hij de verpakkingsmid­delen deugdelijk te reinigen. Indien bij het retourneren van de verpakkingsmiddelen enige schade door deze verpakkingsmiddelen ontstaat, van welke aard dan ook, is afnemer hiervoor aansprakelijk. De kosten van reiniging en retour zenden van de verpakkingsmiddelen zijn voor rekening van de afnemer.

d) Opgegeven leveringstijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 5. Betaling

 

a) Betaling dient zonder enigerlei schuldvergelijking te geschie­den in Nederlandse guldens door bijschrijving op één der op de factuur vermelde rekeningen.

b) De afnemer dient de factuurbedragen binnen de met ACD overeen­gekomen betalingstermijn te voldoen, doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum.

Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is de afnemer aan ACD een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volledige maand, gerekend over het (rest) factuurbedrag vanaf de vervaldatum tot en met de dag van volledige betaling.

c) Alle op de invordering vallende kosten, met name buitengerech­telijke kosten, zijn voor rekening van de afnemer. De buitenge­rechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde bedragen in hoofdsom.

d) Iedere betaling door de afnemer strekt allereerst tot voldoe­ning van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de afnemer in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen.

e) ACD behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de krediet­waardigheid van de afnemer of uit hoofde van andere zakelijke redenen leveringen te weigeren. ACD is steeds gerechtigd, ook tijdens de uitvoering van de overeenkomst, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de afnemer op verzoek van ACD zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van de betalingsver­plichtingen van de afnemer. Daarnaast is ACD gerechtigd ook voor toekomstige leveranties van de afnemer zekerheid te verlangen.

f) Betalingen mogen niet worden uitgesteld wegens aanspraken van afnemer jegens ACD van welke aard dan ook.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

 

a) Het eigendomsrecht van het gekochte gaat eerst op afnemer over nadat deze aan al zijn verplichtingen jegens ACD tot de betaling van de koopsom voor geleverde of nog te leveren produkten, of verrichtte of te verrichten diensten en ter zake verschuldigde rente, kosten en schadevergoeding, voldaan heeft.

b) De afnemer is echter gerechtigd om over de produkten te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening. En daarmee draagt de afnemer het risico van verlies of beschadiging van de produkten door welke oorzaak ontstaan en/of door schade door deze produkten veroorzaakt. Overigens is de afnemer niet bevoegd de produkten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Hij is verplicht ACD onverwijld op de hoogte te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot ACD nog in eigendom behorende produk­ten.

c) In aanvulling op het in artikel 6.a) genoemde eigendomsvoorbe­houd verbindt afnemer zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van ACD een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zo ver nodig te vestigen op de door ACD in eigendom geleverde produkten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstig vorderingen van ACD, uit welke hoofde dan ook.

d) In de gevallen als bedoeld in artikel 9. is ACD reeds onherroe­pelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om produkten die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. ACD heeft het recht hetzij de produkten onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig is voldaan, hetzij de produkten aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door de afnemer totaal verschuldigde.

 

Artikel 7. Reclames

 

a) De afnemer dient bij levering en in ontvangstneming van de produkten te controleren of de levering met zijn bestelling c.q. zijn opdracht overeenstemt, bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen drie werkdagen onder opgave van redenen.

b) Reclames overigens ter zake van de geleverde produkten worden door ACD slechts in behandeling genomen, indien zij binnen acht dagen nadat de afnemer in redelijkheid het gebrek had kunnen ontdekken, schriftelijk ter kennis van ACD zijn gebracht. Reclames ter zake van verzonden facturen dienen uiterlijk op de vervaldag schriftelijk ter kennis van ACD te zijn gebracht. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de afnemer geacht de geleverde produkten en/of de verstrekte facturen in orde te hebben bevonden.

c) De afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen.

d) De afnemer dient te allen tijde ACD de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen.

e) ACD behoudt zich het recht voor, indien zij de gemaakte reclame gegrond acht, de produkten te vervangen, dan wel voor de geretourneerde produkten een creditnota af te geven voor ten hoogste de factuurwaarde.

f) Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ACD niet toegestaan en dienen te geschieden onder opgave van redenen. Indien een retourzending mocht plaatsvinden is de afnemer volledig aansprakelijk voor het risico van verlies of beschadiging van de produkten tijdens het transport of door welke oorzaak ontstaan en/of door schade door deze produkten veroorzaakt.

g) Door ACD geleverde produkten waarover terecht en met inachtne­ming van het bepaalde in dit artikel is gereclameerd worden door haar uitsluitend teruggenomen indien en voor zover de produkten zich in de verpakking en in de staat bevinden, waarin zij werden afgeleverd.

h) Reclame geeft de afnemer geen recht om zijn betaling op te schorten terwijl compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

i) ACD is niet tot enige verplichting ingevolge reclame gehouden, indien en zolang de afnemer zijn verplichten uit de overeenkomst waaronder betaling niet is nagekomen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 

a) ACD is niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect is veroorzaakt door haar produkten en diensten, waaronder:

- letsel- en overlijdensschade, geleden door de afnemer of derden (voor zover deze aansprakelijkheid niet dwingendrechtelijk voortvloeit uit het bepaalde in artikel 6: 185 BW en verder);

- zaakschade geleden door de afnemer of derden (voor zover deze aansprakelijkheid niet dwingendrechtelijk voortvloeit uit het bepaalde in artikel 6: 185 BW en verder);

- immateriële schade geleden door de afnemer of derden;

- schade geleden door de afnemer of derden, veroorzaakt door een te late levering van het produkt;

- enige gevolg- en bedrijfschade, geleden door de afnemer of derden.

- schade veroorzaakt door hulppersonen van ACD

b) Voor zover enige aansprakelijkheid op grond van dit artikel rust op ACD is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat aan ACD door haar aansprakelijkheidsverzekeraar als vergoeding voor de directe schade uitgekeerd wordt

c) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ACD zelf.

d) Mededelingen door of namens ACD betreffende de kwaliteit en samenstelling, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden en eigenschappen enz. van de produkten gelden alleen als garanties, indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantie zijn gedaan.

e) Bij het gebruik van produkten van ACD dienen de wettelij­ke en normale gebruiks- en veiligheidsvoorschriften in acht genomen te worden. De afnemer is verplicht maatregelen te nemen teneinde een eenmaal ontstane schade zo veel mogelijk te beperken. De afnemer zal (daarbij) met name de aanwijzingen van ACD met betrekking tot (het gebruik van) haar produkten etc. opvolgen. ACD is niet voor schade aansprakelijk indien de afnemer zelf of middels een derde wijzigingen heeft aangebracht in of werkzaamheden heeft verricht aan het produkt.

f) De aansprakelijkheid van ACD vervalt indien de afnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen op grond van dit artikel of enig ander artikel uit deze voorwaarden.

g) De afnemer vrijwaart ACD tegen alle aanspraken van derden terzake van door deze eventueel te lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

h) Schadevorderingen dienen binnen 1 maand na het ontstaan daarvan, of zoveel eerder als afnemer de schade had kunnen onderkennen, bij ACD schriftelijk te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding voor de afnemer.

 

Artikel 9. Ontbinding en opschorting

 

Alle vorderingen van ACD zijn terstond en geheel opeisbaar indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel bij diens faillissement of diens surséance van betaling, of indien de afnemer door welke oorzaak ook de vrije beschikking over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest of dreigt te verliezen. ACD heeft in dat geval het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 10. Overmacht

 

a) ACD is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van die omstandig­heid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b) Indien ACD door overmacht of andere buitengewone omstandighe­den zoals onder andere, maar niet beperkt tot, werkstaking, stagnatie in de aanvoer van produkten en brand, ofwel bij ACD ofwel bij haar leveranciers, niet of niet tijdig in staat is haar verplich­tingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft ACD het recht deze binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel - indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is - de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 

Artikel 11. Merken en Handelsnaam

 

De afnemer mag niet dan met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van ACD gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen, die in het handelsverkeer door ACD worden gebezigd. De afnemer is gehouden nauwgezet de aanwijzing van ACD ten aanzien van de gebruikmaking van de door ACD gevoerde handelsna­men, merken en verpakkingen te volgen. Alle rechten voortvloeien­de uit intellectuele en industriële eigendom, alsmede auteurs­rechten, blijven berusten bij ACD.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

 

Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussen­tijdse wijziging van de overeenkomst.

 

Artikel 13. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

 

Op alle transacties waarvoor deze voorwaarden gelden is Neder­lands recht van toepassing, inclusief de wettelijke bepalingen inzake de Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Alle geschillen tussen ACD en de afnemer die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem, of, zulks ter keuze van ACD, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de afnemer.

 

Artikel 14. Datum inwerkingtreding

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkom­sten als bedoeld in artikel 2 onder intrekking van eerder door ACD van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden.

 

 

General purchasing conditions of ACD Shelter Techniek BV and its affiliates in the Netherlands

 

Article 1. Ordering

Only orders submitted in writing with a correct signature will be deemed valid. This also applies for supplementary orders or changes to orders. Only these general purchasing conditions will be regarded as applicable; any conditions of the supplier deviating from those set out in this document will not be deemed valid, even if they are not expressly rejected by ACD SHELTER TECHNIEK BV. (ACD) The general purchase conditions only apply for traders; they become part of the contract when the order is accepted and are applicable for all future business transactions
with the supplier.

 

Article 2. Order acceptance

The supplier must accept the order in writing either by remote data transmission or fax within two weeks of receipt, otherwise ACD will have the right to cancel the order..

 

Article 3. Delivery schedules

All delivery schedules are binding. Delivery delays entitle ACD to demand compensation instead of the service and to withdraw from the contract if a suitable grace period set by ACD has elapsed without result. Further to this the legal determinations pertaining to arrears will also be applicable.

 

Article 4. Prices and conditions

All prices specified in the order are fixed prices. Unless agreed in writing otherwise, the price includes free delivery including packaging. Payment will be conducted within 14 days of receipt of the invoice and goods, calculated from receipt of delivery and the invoice, in accordance with the conditions specified with a 3% discount, or net 30 days after invoice receipt. ACD retains its full legal rights of retention.

 

Article 5. Cession

All payments will be made solely to the contractual partner. The supplier is not entitled to cede its assign its claims against ACD to third parties.

 

Article 6. Dispatch and invoicing

Goods will be dispatched at the cost and liability of the supplier. A delivery note must be included with every goods shipment. This note must contain the order number, the goods designation and the specified unloading point. The invoice must be sent in duplicate to ACD and may not, in any circumstances, be attached to the shipment . The supplier will be liable for all consequences for failure to observe this obligation. Unless otherwise stated in the order confirmation, the place of performance is the ACD business headquarters.

 

Article 7. Unforeseen hindrances

Special events such as strikes and lock-outs as well as other hindrances unforeseen at the time the order was placed that lie outside of our sphere of influence entitle ACD to prolong acceptance and payment. Long-term contracts with a validity period of over nine months, on the basis of which ACD makes successive call orders, can be terminated by ACD with a notice period of three months if changes to production have the result that ACD can no longer use the goods to be delivered.

 

Article 8. Complaints

ACD retains the right to reject acceptance of any shipments damaged in transport. Samples of accepted goods will be checked in accordance with the agreed or generally accepted quality guidelines. Defects will be regarded as having been notified in good time if externally distinguishable defects are reported within five working days of delivery. Defects that cannot be discovered in sample checks will be regarded as hidden defects. Return shipments of goods subject to complaint and replacement deliveries will be performed at the cost and liability of the supplier.

 

Article 9. Warranty

ACD retains its full legal rights in the case of warranty claims. ACD has the right to choose that the supplier either rectifies the defect or makes a replacement shipment. The supplier is obliged to bear the full cost of all work necessitated by the fault rectification or replacement shipment. ACD’s right to compensation, in particular its right of compensation instead of service, is retained in full. The warranty period is thirty-six months, calculated from transfer of perils.

 

Article 10. Product liability

In cases where the supplier is responsible for product damage, he is obliged to exempt ACD from compensation claims of third parties on first demand in cases where the cause can be found in his domain and organisational area and where he is liable in a legal relationship with third parties. In this context the supplier is also obliged to reimburse any expenses resulting from or relating to recall actions performed by ACD. ACD SHELTER TECHNIEK BV will inform the supplier of the content and scope of recall actions as far as this is possible and reasonable and will give the supplier an opportunity to make a statement in response.

 

Article 11. Trade mark rights

The supplier guarantees that, in relation to his delivery, no rights of third parties are infringed within European Union unless he can provide proof that he is not responsible for the rights infringement. If claims are made against ACD by third parties in such cases, the supplier is obliged to exempt ACD from such claims on first written demand; this includes all expenses that may arise for ACD from or in relation to claims from a third party.

 

Article 12. Confidentiality and protection of trust

The supplier is obliged to treat the order and all work resulting from it, including all related documentation, equipment and means of operation as confidential.

 

Article 13. Surrender of goods

Samples, models, production equipment, means of production and manufacturing and quality guidelines, drawings and other documentation made available by ACD to the supplier for the purposes of execution of orders or which are produced according to our specifications remain or will become property of ACD. They may not be made available to third parties and must be returned to ACD along with all reproductions immediately upon completion of the order.

 

Article 14. Miscellaneous

The place of performance is Duiven. The sole court of jurisdiction is Arnhem. ACD can choose to conduct proceedings against the supplier at the suppliers general court of jurisdiction. All contracts, including those involving business transactions in foreign countries are subject to Dutch law,.

 

ACD Shelter Techniek BV

Marketing 14
6921 RE Duiven
The Netherlands
Tel: +31 (0) 26 3629626
Fax: +31 (0) 26 3629636

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.airshelter.com